Новини

05.04.2017

Презентація результатів вимірювання Індексу демократичного розвитку областей України відбулася 30 березня в прес-центрі Укрінформу. У рамах проекту «Сприяння реформам та розвиток підзвітності в регіонах України»,...

03.02.2017

Транспортна складова розвитку інфраструктури регіонів України знаходиться у найбільш незадовільному стані серед дев’яти складових. У 14 областях (Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська,...

 

Пропозиції до проекту Закону України `Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб`

Міністерством юстиції України розроблено та оприлюднено для обговорення проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб». Серед іншого цей законопроект торкається і порядку державної реєстрації благодійних організацій.

 

Експертами Лабораторії досліджень ТЦК розроблено відповідні пропозиції до законопроекту

 

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб»

 

Пропонуємо скасувати норму щодо територіального принципу утворення та діяльності благодійних організацій, залишивши лише окрему процедуру додаткового набуття статусу всеукраїнської благодійної організації за принципом, який пропонується в проекті Закону України «Про громадські організації». У зв’язку з цим пропонуємо:

 

-  частину другу пункту 2  проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб»  викласти у такій редакції:

«2) статтю 7 виключити.»;

 

- пункт другий проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб»  доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4) додати статтю 11-1 такого змісту:

 

Стаття 11-1. Порядок отримання благодійними організаціями статусу "всеукраїнська" та відмови від нього

 

1. Благодійна організація у порядку, передбаченому цим Законом, може отримати статус "всеукраїнська", якщо вона має територіальні підрозділи у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України.

 

2. Для отримання статусу "всеукраїнська" благодійна організація подає до Міністерства юстиції України:

 

1) заяву органу управління благодійної організації про надання благодійній організації статусу "всеукраїнська" за встановленою Міністерством юстиції України формою;

 

2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про наявність територіальних підрозділів благодійної організації у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України.

 

3. Міністерство юстиції України протягом десяти робочих днів з дати надходження документів, зазначених у частині другій цієї статті, приймає рішення про надання благодійній організації статусу "всеукраїнська" або про відмову у наданні такого статусу.

 

4. У разі відсутності підстав для відмови у наданні благодійній організації статусу "всеукраїнська" Міністерство юстиції України письмово повідомляє благодійну організацію про надання статусу "всеукраїнська".

 

5. Благодійна організація може відмовитися від статусу "всеукраїнська". З цією метою благодійна організація подає до Міністерства юстиції України заяву, зразок якої затверджується Міністерством юстиції України.

 

6. У разі встановлення Міністерством юстиції України в порядку, визначеному статтею 22 цього Закону, наявності у благодійної організації меншої кількості територіальних підрозділів, ніж передбачено пунктом 2 частини другої цієї статті, Міністерство юстиції України письмово пропонує благодійній організації у місячний строк утворити територіальні підрозділи у кількості, необхідній для збереження статусу "всеукраїнська".

 

Якщо у зазначений строк благодійна організація не повідомляє Міністерству юстиції України у порядку, встановленому частиною другою цієї статті, про утворення необхідної кількості територіальних підрозділів, Міністерство юстиції України приймає рішення про втрату благодійною організацією статусу "всеукраїнська".

 

7. Плата за надання благодійній організації статусу "всеукраїнська", за відмову від такого статусу чи його втрату не справляється.»;

 

-        відповідно змінити подальшу нумерацію частин у пункті другому проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб»;

 

-        пункт третій частини другої проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб» викласти у такій редакції:

 

«3) статті 8, 9, 10, 11 викласти у такій редакції:

 

«Стаття 8. Особливості державної реєстрації благодійної організації

 

Благодійна організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

 

Державна реєстрація благодійних організацій здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" органом легалізації, визначеним цим Законом, з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.

 

Державна реєстрація  благодійних організацій проводиться територіальними органами Міністерства юстиції України.

 

Для державної реєстрації благодійної організації її засновник (засновники) або уповноважена особа подає державному реєстратору органу легалізації:

 

1) заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

 

2) статут (положення) благодійної організації у двох примірниках;

 

3) протокол установчих зборів (з’їзду, конференції) з рішенням про заснування благодійної організації;

 

4) відомості про керівника та персональний склад виконавчого та контролюючого органів управління громадської організації і про осіб, які уповноважені представляти благодійну організацію у правовідносинах з іншими особами та мають право вчиняти дії від імені благодійної організації без додаткового уповноваження;

 

5) реєстраційну картку, заповнену за формою, що затверджена спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації;

 

6) документ про сплату реєстраційного збору в розмірі, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" за проведення державної реєстрації, крім випадків, коли благодійна організація звільняється від сплати реєстраційного збору відповідно до закону (подається після прийняття рішення про державну реєстрацію);

 

7) у разі державної реєстрації благодійної організації організації, засновником (засновниками) якої є юридична особа (юридичні особи) — копію (копії) свідоцтва про державну реєстрацію такої юридичної особи (юридичних осіб);

 

8.) у разі державної реєстрації благодійної організації, одним із засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені пунктами 1-5 частини першої цієї статті, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку.

 

Для підтвердження статусу міжнародної благодійної організації разом з документами, зазначеними в частині четвертій цієї статті, засновники подають документи, що підтверджують можливість поширення її діяльності на територію хоча б однієї іноземної держави (письмове підтвердження впровадження діяльності організації за межами України, зокрема угоди з іноземними організаціями про співпрацю, які передбачають поширення діяльності організації за межами України).

 

Реєструючий орган протягом десяти днів після надходження всіх документів перевіряє їх на відповідність законодавству та приймає рішення про державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації.

 

Інформація про зареєстровані благодійні організації підлягає оприлюдненню в порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

 

Стаття 9. Особливості державної реєстрації змін, що вносяться до статуту (положення) благодійної організації

 

Зміни, що вносяться до статуту (положення) благодійної організації підлягають обов’язковій державній реєстрації.

 

Для державної реєстрації змін до статуту благодійної організації до реєструючого органу подаються:

 

заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до статуту (положення) благодійної організації;

 

протокол загальних зборів (з’їзду, конференції) з рішенням про внесення відповідних змін до статуту (положення);

 

протокол уповноваженого органу з рішенням про скликання загальних зборів (з’їзду, конференції);

 

статут (положення) у старій редакції, два примірника тексту змін до статуту (положення) та два примірники статуту (положення) у новій редакції;

 

документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до статуту (положення).

 

Реєструючий орган проводить перевірку документів на відповідність законодавству та вимогам статуту (положення) благодійної організації та приймає рішення про державну реєстрацію або відмову у державній реєстрації змін до статуту (положення) благодійної організації у строк, передбачений для її державної реєстрації.

 

У разі державної реєстрації змін до статуту (положення) благодійної організації реєструючий орган видає статут (положення) у новій редакції з відміткою державного реєстратора про реєстрацію змін. Статут (положення) у старій редакції не повертається.;

 

Стаття 10. Відмова у державній реєстрації

 

У державній реєстрації благодійній організації може бути відмовлено, якщо її найменування, статут (положення) або інші документи, подані для державної реєстрації, не відповідають актам законодавства та/або не узгоджуються з нормами статуту (положення) благодійної організації у разі внесення змін до статуту (положення).

 

Рішення про відмову у державній реєстрації повинно бути мотивованим.

 

Відмову в проведенні державної реєстрації може бути оскаржено в суді.

 

Стаття 11. Припинення благодійної організації

Припинення благодійної організації здійснюється відповідно до вимог статуту (положення) благодійної організації та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".;

 

Пропонується також змінити підхід до визначення розміру реєстраційної плати для благодійних та громадських організацій, оскільки запропонований підхід збільшує, до речі доходи у державний бюджет від реєстрації названих організацій, але створює додаткові перешкоди для можливостей реалізації громадянами свого права на створення та заснування громадських та благодійних організацій. Тож пропонуємо:

 

-                      частину 8 пункту 6 проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб» викласти у такій редакції:

« 8.) частину четверту статті 10 викласти в такій редакції:

Стаття 10. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

1. За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі:

десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за проведення державної реєстрації юридичної особи;

два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за проведення державної реєстрації громадських, благодійних організацій;

два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

За проведення державної реєстрації громадської організації, що має статус молодіжної, дитячої, громадської організації інвалідів реєстраційний збір не справляється.

2. За проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи – підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі тридцяти відсотків реєстраційного збору, встановленого частиною першою цієї статті.

За проведення державної реєстрації змін до установчих документів громадської, благодійної організацій, реєстраційний збір не справляється.

3. За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням та за видачу дубліката оригіналу установчих документів, та змін до них, засвідчених державним реєстратором, справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

4. Кошти, одержані як реєстраційний збір за державну реєстрацію, проведену відповідно до статті 6 цього Закону, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи – підприємця, а за державну реєстрацію, проведену відповідно до статті 6¹ цього Закону, до державного бюджету.

5. Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.»

 

Виконавчий директор ТЦК                                                                           В.Купрій

Copyright © 2010
Лабораторія досліджень ТЦК